Advies Subsidieaanvraag Cultuur + Ondernemen 2017-2018

De minister van OCW heeft de raad gevraagd te adviseren over de subsidieaanvraag van Cultuur + Ondernemen (C+O) voor de periode 2017-2018. C+O is een semipublieke instelling die sinds 2013 het programma ‘Ondernemerschap in Cultuur’ uitvoert. Dit gebeurt op basis van projectsubsidies, buiten het kader van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS).

De minister heeft de raad gevraagd bij de beoordeling van C+O de missie, visie en het profiel van de organisatie als referentiekader te gebruiken en de subsidieaanvraag te toetsen op de volgende punten:

  • De mate waarin het aanbod voorziet in een lacune en is ontwikkeld vanuit concrete behoeften in het veld.
  • De inhoudelijke kwaliteit. Die kan worden beoordeeld aan de hand van de aanwezige expertise, methodiek, werkwijze en samenwerking.
  • De mate waarin kennisopbouw en -deling plaatsvinden.
  • De mate waarin de concrete subsidiebehoefte is onderbouwd en het evenwicht met niet-gesubsidieerde activiteiten.

Voor de inrichting van de subsidieaanvraag is een leidraad voor C+O opgesteld: ‘Bouwstenen voor de inrichting van de subsidieaanvraag 2017-2018’. De minister heeft de raad verzocht om dit document bij zijn advisering te betrekken, evenals de gegevens uit het jaarverslag van C+O over 2014.