Erfgoed en musea

Musea nemen de verantwoordelijkheid voor de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving.

Musea

Collectiebeheer is de basis waarop het functioneren van musea rust. Zij hebben de taak om te zorgen voor de objecten die zij, soms al eeuwenlang, in beheer hebben. Dit doen zij door die objecten onder optimale omstandigheden te registreren, te conserveren, te restaureren, te onderzoeken, te documenteren en te presenteren in vaste en tijdelijke tentoonstellingen.

Een van de grote uitdagingen voor de museumsector is om zich meer te profileren als een verbindingsplatform tussen de verschillende maatschappelijke groepen. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat museale collecties door middel van nieuwe presentaties, verhalen en verbindingen toegankelijk zijn voor het publiek van de toekomst.

Monumenten en Archeologie

De Erfgoedwet, de aankomende Nationale Omgevingsvisie en Omgevingswet (in 2021) en ‘Erfgoed telt’, de beleidsbrief van de minister van OCW, zorgden de afgelopen jaren voor een flinke dynamiek in de sector. Daarnaast zullen transities op het gebied van energie en klimaat, bevolkingsgroei en -krimp, een veranderende bevolkingssamenstelling en voortgaande decentralisaties het aanzien van Nederland veranderen.

De raad beschouwt deze periode als de opmaat naar beleid voor de langere termijn, waarin cultuurhistorische waarden het startpunt zijn voor  een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving en voor een versterking van het culturele leven. Met de komst van de Omgevingswet en de omgevingsvisies wordt een volgende stap gezet, waarbij erfgoed een van de pijlers is van de ontwikkeling van onze samenleving. De raad plaatst zijn adviezen over monumenten en archeologie in een brede ruimtelijke context en kijkt daarbij naar de lange termijn. Concreet adviseert de raad ook over aanwijzingsprogramma’s van gebouwde en archeologische rijksmonumenten.

Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud

Op grond van artikel 34, eerste lid, van de Subsidieregeling instandhouding monumenten adviseert de Raad voor Cultuur over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Een vaste commissie van de raad bereidt de adviezen voor.
Lees meer over de werkwijze van de raad.

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel vergroot de zichtbaarheid van de historische en symbolische waarde van Europese erfgoedsites (gebouwen en locaties). De raad adviseert binnen de thema’s waarvoor een aanvraag voor een Europees Erfgoedlabel kan worden ingediend: tolerantie en recht; mobiliteit en maakbaarheid; cultuur en sport; geld en koopmanschap.

Immaterieel erfgoed

In 2012 is het Unesco-verdrag over de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed binnen het Koninkrijk der Nederlanden geratificeerd. Naast de vijf domeinen waarin Unesco immaterieel erfgoed indeelt, hanteert de raad de volgende categorieën: beeld en geluid; eten en drinken; rituelen en gebruiken; ambacht en techniek; feest en spel.

Documenten sector Erfgoed en musea

Bekijk alle documenten in de sector Erfgoed en musea.

Documenten andere sectoren

Bekijk ook de documenten van de Raad voor Cultuur in andere sectoren: