Culturele instellingen vragen BIS-subsidie

In totaal is er door 208 culturele instellingen subsidie aangevraagd voor de culturele Basis Infrastructuur 2021-2024 (BIS). Dat blijkt uit de officiële adviesaanvraag die minister Van Engelshoven (OCW) eerder deze week aan de Raad voor Cultuur zond. Zij vraagt de raad om “onafhankelijk en deskundig advies over de aanvragen”. 

193,4 miljoen euro beschikbaar
Op basis van de BIS-regeling is er de komende vier jaar voor deze instellingen samen jaarlijks € 193,4 miljoen beschikbaar. Het beschikbare geld is bestemd voor diverse genres, zoals podiumkunsten, beeldende kunst, film en letteren. Per genre is door de minister een subsidieplafond en een maximum aantal toe te kennen plaatsen vastgesteld. Met name bij ontwikkelinstellingen en de podiumkunsten festivals zijn er fors meer aanvragen dan plaatsen. Regionale musea hebben nog tot 28 februari 2020  de tijd een BIS-aanvraag in te dienen. Daarmee komt het totale aantal BIS-aanvragen naar verwachting uit op 220.

Keuzes
Het is aan de raad de minister te adviseren over de aanvragen en de keuzes die zij hierin kan maken. De minister vraagt daarbij te kijken naar artistieke kwaliteit, vernieuwing, eerlijke beloning, bereik van nieuwe publieksgroepen en geografische spreiding. Zij vraagt de raad rekening te houden met de beleidskaders van de zes rijks-cultuurfondsen. De minister heeft inmiddels de 15 stedelijke cultuurregio’s uitgenodigd om te reflecteren op de aanvragen uit de eigen regio. De raad ontvangt deze reflecties in maart. 

Procedure
De raad hanteert bij de beoordeling van de aanvragen een beoordelingskader en wordt hierin bijgestaan door een groot aantal door de minister benoemde deskundigen. Deze deskundigen zijn ingedeeld in commissies, die per sector een preadvies voorleggen aan de raad. Op 4 juni aanstaande overhandigt de raad zijn advies aan de minister. In de periode daarna worden instellingen door de minister in de gelegenheid gesteld te wijzen op eventuele feitelijke onjuistheden. Waar nodig past de raad naar aanleiding daarvan de adviezen aan. Op Prinsjesdag (15 september aanstaande) maakt de minister bekend aan welke instellingen subsidie zij voornemens is subsidie te verlenen en daarmee deel gaan uitmaken van de nieuwe BIS.

Cultuursubsidies
Naast de BIS-regeling subsidieert de rijksoverheid ook via diverse fondsen culturele instellingen en projecten. Doel van de cultuursubsidies is om het voor iedereen in Nederland mogelijk te maken cultuuruitingen van hoge kwaliteit te bezoeken.

De minister heeft een afschrift van de adviesaanvraag naar de Tweede Kamer gestuurd.