Basisinfrastructuur 2021-2024

Komend voorjaar komt de Raad voor Cultuur met zijn advies over de subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de nieuwe Basisinfrastructuur (BIS). In het Beoordelingskader BIS 2021-2024, dat vandaag tegelijk met de subsidieregeling van de minister van OCW verschijnt, zet de raad uiteen op welke wijze hij het BIS-advies zal voorbereiden en uitbrengen. Hij beschrijft hierin onder meer zijn eigen rol en die van de beoordelingscommissies, hoe het subsidieoordeel tot stand komt, hoe de raad omgaat met de criteria uit de subsidieregeling en met de toetsing van de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur.

Culturele instellingen kunnen tot 1 februari 2020 een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De Raad voor Cultuur zal op 4 juni 2020 zijn advies over de BIS aanbieden aan minister Van Engelshoven.
Op Prinsjesdag (15 september 2020) maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de nieuwe BIS.

Kennismakingsgesprek nieuwe aanvragers

De raad biedt instellingen die geen deel uitmaken van de huidige BIS en een subsidieaanvraag voor de komende periode gaan indienen, de gelegenheid om een kennismakingsgesprek te voeren. Dat gesprek vindt plaats vóór 1 februari 2020; het maakt geen onderdeel uit van de formele beoordelingsprocedure.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek? Stuur dan vóór 2 december a.s. een mail naar kennismaking@cultuur.nl.

Kalender

2019

25 november: Informatiebijeenkomst Zwolle

26 november: Informatiebijeenkomst Utrecht

27 november: Informatiebijeenkomst Eindhoven

1 december: Uiterste datum verzoek kennismakingsgesprek nieuwe aanvragers          

2 december: Start aanvraag BIS 2021-2024

2020

31 januari: Uiterste inleverdatum aanvraag BIS 2021-2024

28 februari: Uiterste inleverdatum aanvraag regionale musea BIS 2021-2024

4 juni: Publicatie subsidieadviezen

Juli – augustus: Publicatie aanvullende subsidieadviezen

15 september: Prinsjesdag: bekendmaking subsidiebeschikkingen