Sectoradvies Ontwerpsector: 'Ontwerp voor de toekomst'

In zijn advies ‘Ontwerp voor de toekomst’ is de raad nagegaan welke stappen de overheden en het veld zelf kunnen zetten om de creatieve, kritische en innovatieve kracht van de Nederlandse ontwerpsector toekomstbestendig te maken. Vanuit artistiek, economisch en maatschappelijk perspectief heeft de raad ontwikkelingen in de sector geanalyseerd en daaraan een serie aanbevelingen verbonden.

Nederlands ontwerp, vooral de integrale aanpak en het analytisch vermogen van onze ontwerpers, wordt ook internationaal gewaardeerd. Om die goede reputatie te behouden, moeten we meer in de sector investeren; vraag en aanbod moeten beter met elkaar in balans worden gebracht; de basis moet worden versterkt. Want er zal de komende jaren een steeds groter beroep worden gedaan op de ontwerpsector. Denk maar aan enorme maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, wateragenda, woningbouw, het milieu, maar ook aan sociale vraagstukken rondom eenzaamheid, veiligheid en maatschappelijke cohesie.

De raad adviseert onder meer de bestaande infrastructuur te versterken, ontwerponderzoek te stimuleren, de in- en doorstroom van startend talent te ondersteunen en beter voor (ontwerp)archieven te zorgen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan forse maatschappelijke uitdagingen, zou volgens de raad het ministerie van OCW inspirerende programma’s kunnen ontwikkelen waarin andere overheden, kennisinstituten, ontwerpers, maar ook burgers en particuliere initiatiefnemers, concreet en met duidelijke doelen aan de slag gaan.

Daarnaast is een solide fundament in het cultuurbeleid hard nodig. Het is ook van groot belang dat de sector de ruimte krijgt om te kunnen experimenteren, zich artistiek te ontwikkelen en zijn kritisch vermogen te versterken via onderzoek en reflectie.‘Ontwerp voor de toekomst’ is een van de tien adviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en de herfst van 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt. Tijdens de Dutch Design Week (op woensdag 24 oktober 2018) gaat de raad over dit advies in gesprek met het publiek.