Advies gevraagd over aanvraag- en beoordelingsproces BIS 25-28

De Raad voor Cultuur brengt naar verwachting in maart 2023 een advies uit aan staatssecretaris Uslu (OCW) over het  aanvraag- en beoordelingsproces voor de Culturele basisinfrastructuur in de periode 2025-2028 (BIS 25-28). De staatssecretaris heeft hier om gevraagd. Om tot het advies te komen heeft de raad onder meer een tijdelijke commissie aangesteld voor het deel van haar adviesvraag dat gaat over de positionering van de zogeheten 'sectorbrede ondersteunende instellingen'.

Adviesvraag

Zoals al eerder bekendgemaakt, benadrukt de staatssecretaris in haar adviesaanvraag dat zij de opzet en de functies van de BIS-regeling voor de komende periode niet wil veranderen.

Wel vraagt de staatssecretaris om advies over de aanvraagprocedure en het beoordelingsproces. Ze verzoekt de raad om in het advies zorg te dragen voor een goed evenwicht tussen voorwaarden, criteria en administratieve lasten voor de culturele instellingen en om daarbij oog te hebben voor de samenhang met subsidiëring door andere overheden. Ook vraagt ze haar te adviseren over aanscherping van de toetsing van de drie gedragscodes over governance, fair practice en diversiteit en inclusie.

Sectorbrede ondersteunende instellingen

Een van de vragen aan de raad focust zich op de positionering en de wijze van beoordeling en monitoring van de zogenoemde 'sectorbrede ondersteunende instellingen' in de BIS. Deze instellingen hebben de functie om onder meer de sector te ondersteunen op terreinen als digitalisering, cultuureducatie, cultuurparticipatie, internationaal cultuurbeleid, onderzoek en ondernemerschap.

Voor de beantwoording van deze specifieke vraag stelt de raad een tijdelijke commissie in, die hier met een frisse blik naar gaat kijken. Deze bestaat uit Titia Bredée en Ryclef Rienstra. De eerste is directeur van Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs), heeft een brede kennis van het onderwijsveld en de werkgebieden van de ondersteunende instellingen en treedt op als voorzitter. De tweede was onder meer directeur van het Filmfonds en VandenEnde Foundation en heeft brede ervaring met advisering in en over de culturele sector. De tijdelijke commissie gaat de komende weken met de sectorbrede instellingen en belanghebbenden uit het veld in gesprek. De raad neemt de uitkomsten hiervan mee in het advies over de BIS 25-28.

Vervolg

In maart 2023 verschijnt het advies van de raad. Naar verwachting zal de staatssecretaris eind 2023 de aanvraagprocedure voor BIS 25-28 openstellen. Via de BIS-regeling verdeelt het Rijk jaarlijks in totaal meer dan 400 miljoen euro aan cultuursubsidies.

Zie hier de adviesaanvraag over de BIS op de site van de Tweede Kamer