Raad voor Cultuur beoordeelt aangepaste plannen Culturele basisinfrastructuur

Vijf aangepaste plannen van zes instellingen voor een plek in de Culturele basisinfrastructuur (BIS) krijgen een positief advies van de Raad voor Cultuur. 

Vijf aangepaste plannen van zes instellingen voor een plek in de Culturele basisinfrastructuur (BIS) krijgen een positief advies van de Raad voor Cultuur. Alleen over het plan van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) oordeelt de raad negatief. De raad adviseert om vooralsnog alleen voor komend jaar subsidie toe te kennen aan LKCA. De raad maakte naar aanleiding van de aangepaste plannen vandaag de aanvullende BIS-adviezen aan minister Van Engelshoven (OCW) bekend.

Positief is de raad over de aangepaste plannen van Bonnefanten, Cinekid, Centraal Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Noordbrabants Museum. Daarmee voldoen deze instellingen aan de voorwaarden, die de minister op grond van raadsadviezen van begin juni stelde. Het advies over de subsidieaanvragen van deze instellingen voor de BIS 2021-2024 verandert hiermee van een “nee, tenzij” naar een “ja”. 

De raad is echter van oordeel dat LKCA niet heeft voldaan aan de voorwaarden die de minister heeft gesteld. Ook in adviezen van vier jaar geleden was de raad kritisch over LKCA. Juist vanwege het grote belang van cultuureducatie en -participatie is het volgens de raad essentieel dat er een bovensectorale instelling is, die de cultuursector op dit punt ondersteunt en versterkt. De raad vindt het voorstelbaar dat LKCA hier in de toekomst wel invulling aan kan geven op een manier die aansluit bij de, mede door de coronapandemie, veranderende samenleving en cultuursector. Daarom adviseert de raad om vooralsnog alleen voor komend jaar subsidie te verlenen. LKCA krijgt zo de ruimte om zich te heroriënteren op zijn rol in het cultuurbestel. Subsidie voor de daarop volgende jaren moet wat de raad betreft gekoppeld zijn aan de uitvoering van een op deze heroriëntatie gebaseerd plan. 

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Dit jaar in het kader van de BIS 2021-2024. Minister Van Engelshoven (OCW) besluit op basis van deze adviezen over toekenning van subsidie in de BIS 2021-2024. 

De aanvullende BIS adviezen december 2020 kunt u via deze link vinden.