Advies Professionele organisaties voor monumentenbehoud (2017)

De raad heeft geadviseerd over zeven aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om de aanvragen van Stadsgoed Monumenten B.V., Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V., Stichting De Fryske Mole, Stichting De Utrechtse Molens, Stichting Het Utrechts Landschap, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. en Woningstichting Van Alckmaer voor Wonen.

De raad heeft waardering voor de ambitie en inzet die uit de aanvragen spreekt. Hij heeft deze getoetst aan de hand van de vijf beoordelingscriteria uit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (artikel 31). Ook is hij nagegaan of instandhouding van monumenten een aantoonbare hoofdactiviteit van de organisatie is.

Twee aanvragers hebben een positief advies van de raad gekregen: Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. en Stichting De Fryske Mole. De andere aanvragers voldoen nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.