Richtlijn belangenverstrengeling

De raad dient zijn adviestaak zonder vooringenomenheid te vervullen. Bij de samenstelling van commissies die betrokken zijn bij de voorbereiding van adviezen zal de raad daarom deze richtlijnen hanteren.