Onafhankelijkheid raadsleden beoordeling BIS

De Raad voor Cultuur adviseert onafhankelijk over subsidieaanvragen van instellingen in de Basisinfrastructuur (BIS). Om deze onafhankelijkheid te waarborgen, is het uiteraard belangrijk dat (de schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Het lidmaatschap van de raad is geen voltijdbaan. De meeste raadsleden hebben dan ook een andere hoofdfunctie en/of andere nevenfunctie(s). Daarnaast kunnen raadsleden bepaalde belangen hebben, bijvoorbeeld omdat hun partner of andere naasten werken bij instellingen die een subsidieaanvraag indienen.

Raadsleden verschonen zich van deelname aan de beoordeling van bepaalde instellingen als zij belangen en/of  nevenfuncties hebben en/of relaties onderhouden die redelijkerwijs relevant zijn in het licht van de onafhankelijkheid.

 • Brigitte Bloksma is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van postacademische instellingen.
 • Lennart Booij is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van debatcentra en instellingen die aanvragen onder artikel 3.42: Festivals ontwerp, beeldende kunst of cross-over.
 • Özkan Gölpinar is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van debatcentra, ontwikkelinstellingen (m.u.v. de uiteindelijke afweging tussen M-Lab en MusicalMakers), presentatie-instellingen, Dutch Culture, LKCA, jeugdpodiumkunsten en musea.
 • Cees Langeveld is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van dans, ontwikkelinstellingen en theater.
 • Thomas Steffens is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van orkesten en ensembles.
 • Liesbet van Zoonen is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van ontwikkelinstellingen (m.u.v. de uiteindelijke afweging tussen M-Lab en MusicalMakers), ontwerpsector en beeldende kunst.

Verschoning van deelname aan de beoordeling houdt in ieder geval in:

 • Geen bemoeienis met de samenstelling van de desbetreffende commissies.
 • Geen deelname aan besprekingen (fysiek en digitaal) over aanvragen van instellingen uit de desbetreffende sectoren.

Update 11 juni 2020

In aanvulling op het bovenstaande:

Na de presentatie van het advies op 4 juni 2020 zijn in de media vragen gerezen over de onafhankelijkheid van raadsleden bij:

 •  de keuze van de raad voor de Waag in de categorie ontwerpinstellingen in relatie tot de aanvraag van Complex; en
 • over de keuze van de raad voor MusicalMakers in de categorie ontwikkelinstellingen in relatie tot aanvraag van M-Lab.

Daarover heeft de raad desgevraagd het volgende met de desbetreffende media gedeeld:

Raadsleden worden benoemd bij Koninklijk Besluit (KB). Voorafgaand aan een benoeming toetst de benoemingenadviescommissie (BAC) de onafhankelijkheid van een raadslid.

Met het oog op het bijzondere karakter van de advisering over de BIS-subsidies is de onafhankelijkheid nogmaals getoetst. Eind 2019 is de raadsleden gevraagd naar nevenfuncties, relaties en belangen, die strijdig zouden kunnen zijn met hun onafhankelijkheid in het licht van de BIS-advisering. Dit verzoek betrof alle belangen en relaties tot vier jaar terug. Zodra bekend werd welke instellingen een aanvraag hadden ingediend is dit opnieuw getoetst.

Dit heeft geleid tot uitsluiting van een aantal raadsleden aan deelname aan de beraadslaging over de beoordeling van bepaalde categorieën van instellingen (zie boven).

Voor wat betreft de keuze voor de Waag in de categorie ontwerp in relatie tot de aanvraag van Complex:

 • Voor deze specifieke plek hebben drie instellingen een aanvraag ingediend. Nadat de raad negatief geoordeeld had over de aanvraag van Complex is de keuze gemaakt voor Waag.
 • Liesbet van Zoonen is in het geheel niet betrokken geweest bij de beraadslagingen over de categorie ontwerp.

Voor wat betreft de keuze tussen M-Lab en Musicalmakers in de categorie ontwikkelinstellingen:

 • Cees Langeveld is in het geheel niet betrokken geweest bij de beraadslagingen over ontwikkelinstellingen.
 • Erwin van Lambaart heeft in de getoetste periode geen zakelijk belang, nevenfunctie en/of relatie gehad die redelijkerwijs relevant is in het licht van zijn onafhankelijkheid.
 • Omdat de raad overwegend voornemens was om af te wijken van het advies van de deskundigencommissie, is alleen bij de keuze tussen M-Lab en Musicalmakers, - aan het eind van het besluitvormingstraject,- besloten om Liesbet van Zoonen en Özkan Gölpinar te betrekken bij deze specifieke keuze, ondanks het feit dat zij waren uitgesloten van beraadslagingen over ontwikkelinstellingen. Dit was op het moment dat alle andere  keuzes binnen deze categorie  al gemaakt waren. Beide raadsleden hebben geen relaties of belangen met betrekking tot musical.