Online kennismakingsgesprek met de Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur biedt aanvragers die geen deel uitmaken van de huidige Culturele basisinfrastructuur (BIS) én die in 2020 ook geen subsidieaanvraag voor de huidige BIS hebben gedaan de mogelijkheid voor een online kennismakingsgesprek met het bureau van de raad. Het gesprek van een half uur vindt plaats in december 2023 en maakt geen deel uit van de formele beoordelingsprocedure.

De instellingen die van deze gelegenheid gebruik willen maken kunnen tussen 27 november en 1 december per e-mail contact opnemen met het secretariaat van de raad: secretariaat@cultuur.nl. Vermeld hierbij de categorie waar u een aanvraag voor wilt indienen. 

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen in het kader van de regeling Culturele basisinfrastructuur. 

Culturele instellingen dienen een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad beoordeelt de aanvragen onafhankelijk en brengt hierover advies uit aan de bewindspersoon. De bewindspersoon beslist over de toekenning van de vierjaarlijkse subsidies. De Raad voor Cultuur heeft vervolgens tot taak de instellingen te monitoren tijdens de looptijd van de subsidie.

De huidige regeling loopt van 2021 tot en met 2024. De volgende regeling loopt van 2025 tot 2028.