Beoordelingskader Basisinfrastructuur 2017-2020

In deze publicatie zet de Raad voor Cultuur uiteen op welke wijze hij de subsidieadviezen zal voorbereiden en uitbrengen. In de eerste paragraaf schetsen wij de planning en het proces waarmee de raad tot zijn advisering komt. Vervolgens wordt in paragraaf 2 ingegaan op expert review en de rol van raad en commissies bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. In de derde paragraaf gaan we nader in op de beoordelingsmethode. In de paragrafen daarna wordt beschreven op welke wijze de raad invulling geeft aan de beoordelingscriteria uit de subsidieregeling (paragraaf 4) en de wijze waarop het subsidieoordeel tot stand komt (paragraaf 5). In paragraaf 6 gaan we in op bronnen die de raad gebruikt bij de advisering.