Adviescolleges: brede maatschappelijke afweging coronamaatregelen nodig

Zorg voor een brede maatschappelijke afweging van maatregelen en ontwijk ingewikkelde keuzes daarbij niet. Dat is één van de conclusies van een gezamenlijke rapportage van veertien adviescolleges over coronascenario's. De rapportage kwam tot stand op initiatief van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De adviescolleges wijzen verder op het belang om te investeren in wendbaarheid van diverse sectoren, bijvoorbeeld door in te zetten op digitalisering. De rapportage, waaraan ook de Raad voor Cultuur een bijdrage leverde, is vandaag gepubliceerd.

Het belang van een brede maatschappelijke afweging over eventuele nieuwe coronamaatregelen wordt in de diverse bijdragen breed onderschreven. De Raad voor Cultuur wijst in zijn bijdrage bijvoorbeeld op het potentieel van culturele instellingen en makers om de mentale veerkracht van de samenleving als geheel te versterken. Tegelijkertijd is het van belang om realistische verwachtingen te hebben van zo'n brede maatschappelijke afweging, schrijven de adviescolleges gezamenlijk. "Het betekent namelijk lastige keuzes maken, die altijd ergens pijn doen. Het is van groot belang om die keuzes niet te ontwijken, maar om ze tijdig en eerlijk te bespreken".

De gezamenlijke rapportage gaat verder in op de noodzaak om te investeren in wendbaarheid van diverse sectoren. Dat is nodig om snel en soepel te schakelen, als de situatie hier om vraagt. Wendbaarheid in de toekomst vraagt om investeringen in het heden. Specifiek voor de culturele en creatieve sector benadrukt de Raad voor Cultuur in dit verband het belang van overheidsinvesteringen in een goede arbeidsmarktpositie voor makers en een stevige digitale infrastructuur, waarmee bijvoorbeeld kwetsbare groepen bereikt kunnen worden.

Ook is er aandacht voor het belang van democratische en rechtsstatelijke structuren om tot goede besluitvorming te komen over noodzakelijke maatregelen. Het advies is om een  'gereedschapskist' met wettelijk verankerde maatregelen en bestuurlijke structuren te ontwerpen, die voor verschillende situaties toereikend zijn. "Wel moet er op deze gereedschapskist een goed slot zitten, dat alleen volgens vooraf vastgestelde procedures met democratisch-rechtsstatelijke waarborgen mag worden geopend.", aldus de gezamenlijke rapportage. De Raad voor Cultuur wijst specifiek nog op het belang van een sterke mediasector met een goed journalistiek weerwoord als belangrijke waarde van de democratische rechtsstaat en samenleving.

De studie gaat uit van een vijftal scenario's rond corona, die eerder door de WRR werden ontwikkeld. De scenario's zijn nadrukkelijk niet bedoeld als voorspelling van de toekomst. Het doordenken van plausibele scenario's maakt het wel mogelijk om beter voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond een nieuwe opleving van corona.

De gezamenlijke rapportage is tot stand gekomen onder coördinatie van de WRR, in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad, de Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Daarnaast leverden de volgende organisaties een bijdrage: Adviesraad Internationale Vraagstukken, Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, College voor de Rechten van de Mens, KNAW (inclusief De Jonge Akademie), Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en Sociaal-Economische Raad (in de vorm van betrokkenheid van een kroonlid).

Lees hier meer:

Coronascenario’s | Adviesprojecten | WRR 

Coronascenario's doordacht-Handreiking voor noodzakelijke keuzes