Aanbevelingen bij evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

De evaluatie van de Subsidiereling instandhouding monumenten (Sim) biedt kansen om deze regeling op een aantal punten te verbeteren. Dat staat in een brief van de Raad voor Cultuur aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW). De minister had de raad gevraagd om aanbevelingen in het kader van deze evaluatie.

Foto POM advies

De Sim is bedoeld om eigenaren van rijksmonumenten te ondersteunen bij het onderhoud ervan. De Raad voor Cultuur signaleert een drietal specifieke onderwerpen ten behoeve van een toekomstige verbetering van deze subsidieregeling.

Ten eerste pleit de raad om de uitvoeringskwaliteit beter in de regeling te borgen door het ontvangen van subsidie hier meer aan te verbinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het het volgen van gezamenlijk vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen, of de inschakeling van vaklieden en erkende of gecertificeerde bedrijven bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Ten tweede adviseert de raad om de rollen van de verschillende spelers rond de Sim duidelijk te benoemen. Een beschrijving hiervan ontbreekt. Voor een goede werking van de regeling is het juist wel van belang dat spelers elkaars rol kennen en dat de informatie hierover ook beschikbaar en vindbaar is. Dat geldt met name voor nieuwe toetreders. Ook is bij veel monumenteigenaren niet bekend wat precies de rol van de gemeente is. Een heldere beschrijving van rollen zal bijdragen aan een goede werking van de Sim, stelt de raad.

Ten derde pleit de raad ervoor de evaluatie van de Sim te bezien in het licht van het hele financieringsstelsel voor monumenten. De verschillende subsidieregelingen voor instandhouding moeten daarbij in samenhang met elkaar worden bekeken. De raad voorziet dat een toekomstige bundeling ervan de doelmatigheid kan vergroten.