Afsluiting elektronische weg voor Wob-verzoeken

Met ingang van vrijdag 19 juli 2014 kunnen verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet meer via elektronische weg bij de Raad voor Cultuur worden ingediend. De raad heeft dit besloten om zich te beschermen tegen misbruik op grond van de Wob.

De raad is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van de Wob moet een bestuursorgaan, gevraagd en ongevraagd, informatie verstrekken over onder meer het gevoerde beleid en de genomen beslissingen. De raad onderschrijft het belang van openheid over bestuurlijke aangelegenheden in een democratische samenleving en publiceert daarom al zijn adviezen en overige informatie van betekenis op de website. Niet-gepubliceerde stukken kunnen, met een beroep op de Wob, worden opgevraagd en worden, indien mogelijk, aan een verzoeker toegezonden.

Sinds de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen is ingevoerd worden bestuursorganen veelvuldig geconfronteerd met oneigenlijke Wob-verzoeken, waarbij verzoekers niet uit zijn op het verkrijgen van informatie, maar op geldelijk gewin. Vaak worden opzettelijk zeer omvangrijke verzoeken gedaan. Met de beantwoording daarvan zijn veel kosten en arbeidsuren gemoeid. Ook de raad heeft te maken met dergelijke verzoeken.

Naar verwachting wordt in het najaar een wetsvoorstel ingediend waarmee de Wob wordt ontkoppeld van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. Daarmee wordt dit soort misbruik een halt toegeroepen. Vaststelling van de wetswijziging zal nog even op zich laten wachten. Tot die tijd neemt de raad Wob-verzoeken die worden ingediend via elektronische weg niet in behandeling.