Werkprogramma 2019-2020

De Raad voor Cultuur adviseert de regering en het parlement over het cultuur- en mediabeleid. Dat doen we met beleidsadviezen, instellingsadviezen en uitvoeringsadviezen. Ook publiceren we verkenningen en sectoradviezen, waarin de stand van zaken in een bepaalde sector wordt doorgelicht of een maatschappelijk thema wordt onderzocht dat van belang is voor toekomstig beleid.

Ons werkprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Het eerste hoofdstuk beschrijft de positie, visie en werkwijze van de raad. In hoofdstuk 2 is onze adviesagenda voor het komende jaar opgenomen. De samenstelling van de raad, kring van adviseurs en medewerkers kunt u vinden in hoofdstuk 3.

Netwerkorganisatie

De raad is een netwerkorganisatie. Raadsleden en medewerkers werken samen met een kring van adviseurs, die hun kennis en ervaring inzetten voor het advieswerk van de raad. Debat en discussie zijn daarmee een vast onderdeel van de uitvoering van ons werkprogramma. Met de inzet van deze zeer gevarieerde groep mensen streven we naar kwalitatief hoogwaardige en leesbare adviezen, die bijdragen aan een rijk cultureel leven, richting geven aan het cultuur- en mediabeleid en het veld uitdagen en aanmoedigen.

Culturele Basisinfrastructuur (BIS)

In de eerste helft van 2020 brengt de raad adviezen uit in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur 2021 – 2024 (BIS). Culturele instellingen kunnen tussen 1 december 2019 en 1 februari 2020 een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De minister legt deze aanvragen voor aan de raad, die deze zal beoordelen aan de hand van de criteria in de subsidieregeling. Vooruitlopend op de aanvraagperiode stelt de raad een beoordelingskader vast.

Dit werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW dat verantwoordelijk is voor het cultuur- en mediabeleid.