Raad voor Cultuur zoekt lid voor de Commissie Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud

De Raad voor Cultuur (hierna: de raad) adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanvragen van monumentenorganisaties tot aanwijzing als professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM). Deze adviestaak is vastgelegd in de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

Professionele organisaties voor monumentenbehoud
Organisaties met minstens 20 rijksmonumenten in bezit kunnen een aanvraag indienen. De POM-status geeft voordelen bij subsidieaanvragen voor instandhouding. Doel van de regeling is het stimuleren van goed eigenaar- en opdrachtgeverschap. POM's hebben een voorbeeldfunctie in het monumentenveld.

De regeling bestaat sinds 2013 en er zijn inmiddels 31 POM's. Hieronder bevinden zich grote landelijke monumentenorganisaties, provinciale landschappen, stadsherstelorganisaties, molenstichtingen en landgoederen. POM's worden gemonitord door de Inspectie Overheid en Informatie.

Commissie
Adviezen worden voorbereid in een vaste commissie van de raad, de POM-commissie. Deze commissie toetst de aanvragen op basis van vijf criteria die vastliggen in de Sim volgens een werkwijze die is gepubliceerd op de website van de raad.

De commissie doet de inhoudelijke beoordeling waarbij wordt gekeken of (over een periode van vijf jaar) de kennis en organisatie goed op orde zijn, de monumenten in goede staat verkeren en de financiën stabiel zijn. De advisering luistert nauw; bij de beoordeling spelen ook erkenning, waardering en een stimulans richting verdere professionalisering een rol.

De commissie bestaat uit drie leden en een voorzitter. De leden worden voor vier jaar door de raad benoemd. De commissie wordt ondersteund door een vaste secretaris van het bureau van de raad. Wegens het aflopen van een zittingstermijn ontstaat per 1 september 2024 de vacature voor het lid met financiële expertise.

Profiel
De leden van de commissie beschikken over analytisch en kritisch vermogen, kennis van zaken, en zijn in staat onafhankelijk de professionele omgang van een organisatie met haar monumenten te beoordelen. De commissie opereert als team, discreet en met tact.

Daarnaast geldt meer specifiek:

Lid: (vacature)

  • is bedrijfseconoom/accountant
  • heeft kennis van vastgoedbeheer, geldstromen, financiële stabiliteit
  • heeft affiniteit met het monumentenveld

Bij de zittende leden is deskundigheid vertegenwoordigd op het gebied van gebouwde en groene monumenten, en op het gebied van certificering en kwaliteitsnormen.

Werkzaamheden
POM-aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend tot 1 september. Commissie-werkzaamheden vinden plaats in de periode september - december. Doorgaans betreft het 3-6 aanvragen per jaar die zeer divers van aard zijn. Voor de beoordeling van de aanvragen worden drie vergaderingen belegd. Ook krijgen aanvragers de gelegenheid hun aanvraag in een gesprek met commissie toe te lichten. Daarnaast kan in voorkomende gevallen door de raad een beroep worden gedaan op de POM-commissie om te adviseren over monumenten-gerelateerde onderwerpen.

Commissieleden ontvangen per vergadering een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding.

Uw interesse voor deze functie kunt u kenbaar maken door uw curriculum vitae, voorzien van een korte toelichting (PDF- of Word-bestand) tot en met 2 juni 2024 te sturen naar sollicitatie@cultuur.nl.

Meer informatie
Annet Pasveer (secretaris POM-commissie) via annet.pasveer@cultuur.nl