Beoordelingscommissies BIS

De raad gebruikt voor zijn advisering over de subsidieaanvragen beoordelingscommissies die zijn samengesteld uit deskundigen. De deskundigen beoordelen de aanvragen eerst individueel. Vervolgens komen zij in een gemeenschappelijk gesprek tot een oordeel over de subsidieaanvraag en het functioneren van de instelling. Elke commissie behandelt een specifieke categorie aanvragen uit de BIS-regeling. De beoordelingscommissie heeft tot taak een preadvies op te stellen. De raad stelt het uiteindelijke advies vast.

Commissieleden worden door de minister van OCW benoemd van 21 januari 2020 tot 1 januari 2021. Voor commissieleden geldt de richtlijn belangenverstrengeling van de Raad voor Cultuur.

De raad toetst aan de hand van de ingediende aanvragende samenstelling van diverse commissies op mogelijk conflicterende belangen. De definitieve samenstelling van de commissies wordt op deze site gepubliceerd, zodra deze bekend is.

Lees hier de richtlijn belangenverstrengeling.